Pogoji

1. Opredelitev pojmov

a) "Prodajalec" v nadaljevanju pomeni SENSIO d.o.o.

b) "Kupec" pomeni osebo, ki kupuje ali se strinja z nakupom blaga od prodajalca.

c) "blago" pomeni vse predmete, ki jih kupec prostovoljno kupuje od prodajalca.

2. Splošno

Naročila se sprejemajo le pod Pogoji trgovanja (v nadaljevanju »pogoji«), ki so navedeni spodaj, prodajalca pa ne zavezujejo nobeni drugi pogoji, pisni, ustni ali implicitni, ki izhajajo iz običajnega trgovanja in pa so vključeni v naročilnicah strank. Pogoji veljajo, razen če jih prodajalec pisno izrecno ne spremeni. Šteje se, da je kupec sprejel te pogoje po prejemu potrditve s strani podjetja SENSIO, da je bilo naročilo blaga obdelano

3. Plačilni pogoji in preklic naročila

a) Kupec plača račun za blago v celoti v roku 30 dni od izdaje računa. Plačilo se izvede na bančni račun, ki ga pisno navede prodajalec. Čas plačila je bistvenega pomena

b) Kupec ni upravičen do nadomestila, če prekliče svoje naročilo blaga po prejemu potrdila s strani SENSIO d.o.o. ter je bil nalog za blago že obdelan. Če kupec prodajalcu kadarkoli prekliče naročilo blaga, ostane v celoti zavezan plačati prodajalcu celoten znesek, naveden na računu za blago, skupaj s stroški in obrestmi, ki se lahko uporabljajo od od časa do časa.

c) Prodajalec ima pravico prekiniti dostavo brez obvestila, če kupec zamuja s plačilom ali če okoliščine upravičujejo tako prekinitev. Prodajalec ima tudi pravico zavrniti kreditne pogoje za kupca iz katerega koli razloga. Naročila bodo obdelana šele, ko bo prodajalec v celoti prejel plačila za zapadle obveznosti.

d) Če kupec ne opravi plačila prodajalcu v skladu s pogoji do roka za plačilo ("rok plačila"), si prodajalec pridržuje pravico do obračuna zakonskih zamudnih obresti. Takšne obresti se dnevno zaračunavajo od datuma zapadlosti računa do datuma dejanskega plačila zapadlega zneska, bodisi pred ali po izvršbi. Kupec plača obresti skupaj z zapadlim zneskom.

e) Kupec mora poravnati vse zapadle zneske, dolgovane v skladu s pogoji, brez kakršnega koli odbitka ali zadržka, razen če zakon ne določa drugače, ter ne more uveljavljati nobenega kredita, pobota ali nasprotne tožbe zoper prodajalca, da bi upravičil zadržanje plačila kakršnega koli zneska v celoti ali delno. Prodajalec lahko kadarkoli, ne da bi omejil kakršne koli druge pravice ali pravna sredstva, ki jih lahko ima, kompenzira vrednost, ki jo kupec dolguje, z zneskom, ki ga mora prodajalec plačati kupcu, v kolikor obstaja nasprotna obveznost.

4. Cene in naročanje

Medtem ko bo poskrbel za dostavo po navedenih cenah, si prodajalec pridržuje pravico do računa po ceni, ki velja na datum dostave. Vse cene veljajo s stopnjo DDV-ja veljavno na datum računa. Pri oddaji naročila mora stranka uporabiti priložene kataloške številke izdelkov. Prodajalec ne odgovarja kupcu za dobavo napačnega blaga, ki se odpošlje, ker so bile uporabljene nepravilne oznake ali opisi izdelkov.

Vse cene, ki jih posredujemo kupcu v excel obliki, ne vključujejo DDV.

Če imate vprašanja v zvezi cenikom kakršna koli vprašanje, pokličite našega prodajnega svetovalca na telefonsko številko +386 (0)51 339 510.

5. Tveganje in dobava

a) Blago se dostavi kupcu, ko ga prodajalec postavi na razpolago Kupcu (ali kateremu koli zastopniku kupca) v prodajalčevih prostorih ali kateri koli drugi dostavni točki, s katero se strinja prodajalec. Tveganje vezano na blago se prenese na kupca v trenutku, ko mu je dostavljeno.

b) Prodajalec ni odgovoren za kakršno koli zamudo, izgubo, poškodbo, škodo ali neuspešno dostavo iz katerega koli razloga, ki je nastal zaradi vpliva drugih dejavnikov izven nadzora prodajalca, prav tako pa nobena takšna zamuda ali neuspešna dostava ne omogoča kupcu, da zavrne sprejem pošiljke ali odstopi od naročila.

c) Vsi datumi, ki jih je prodajalec navedel za dostavo blaga, so le informativne narave in niso sestavni del pogodbe. Kupec se strinja, da so ob običajnem in pričakovanem delovanju prodajalca, vsi dobavni roki le približni, saj prodajalec nanje ne more vplivati v celoti.

6. Poštnina

Za vse prevoze in dostavo blaga pri naročilih do 100,00 EUR z vključenim DDV-jem, se zaračuna poštnina v višini 4,40 EUR znotraj ozemlja Republike Slovenije.

Za vse račune se dodajo dodatni stroški naročila v višini 4,50 funtov na naročila pod 50,00 evra za DDV za dostave znotraj celine Združenega kraljestva

Za vse dostave izven ozemlja Republike Slovenije, se cene poštnine določi na podlagi naslova dostave in teže celotnega pošiljke po tarifah vsakokrat izbranega ponudnika poštnih storitev.

7. Reklamacijski zahtevki in poškodbe

O reklamacijah zaradi nepopolne dostave blaga ali poškodb na blagu nas je potrebno pisno obvestiti najkasneje v petih delovnih dneh po prejemu blaga, sicer odgovornosti za nastale situacije ne sprejemamo. Odgovornost prodajalca je omejena glede na možnosti prodajalca, da reklamirano blago nadomesti oziroma povrne kupnino za celotno ceno blaga. V nobenem primeru odgovornost prodajalca ne sme presegati cene blaga. V primeru poškodovanega blaga mora kupec blago vrniti prodajalcu v originalni embalaži v enakem stanju, kot je bilo blago poslano kupcu.

8. Vračila in ponovne dobave

Kadar se stranki dogovorita za vračilo blaga ali preklic naročila, mora kupec povrniti stroške ravnanja ali ponovne dobave blaga, s čimer se pokrijejo administrativni stroški in stroški pregleda ter defektaže blaga, zaradi dobave nadomestnega blaga. Nastali stroški se lahko spremenijo brez obvestila, trenutno se ti obračunajo največ do 15% od fakturirane vrednosti blaga. Določeno blago in blago, ki ni predmet aktualne ponudbe, ni mogoče sprejeti v vračilo, razen če ni drugače dogovorjeno.

9. Pridržanje pravice do blaga

a) Kljub temu, da je dobava blaga opravljena, le-ta ostane last prodajalca, dokler ga kupec ne plača v celoti.

b) Ne glede na izdobavljeno blago, pravice na blagu ne preidejo od prodajalca na kupa, dokler slednji ne plača celotnega zneska dobavljenega blaga.

c) Do polnega plačila za blago, mora kupec zadržati blago na fiduciarni osnovi za prodajalca.

d) Kljub temu, da ima kupec pravico prodati blago v rednem poslovanju brez predhodnega obvestila končnemu kupcu, so vse pravice iz naslova take prodaje blaga oziroma na samem blagu, dokler se blago v celoti ne plača, na stranci prodajalca.

e) Dokler se celotno blago ne plača kupcu, kupec zagotavlja prodajalcu pravico vstopa v vse prostore, kjer se blago skladišči, da jih prevzame ali pregleda.

10. Kršitev in insolventnost

Če kupec prekrši kateri koli pogoj te pogodbe ali postane predmet upravnega ali stečajnega postopka, se obremeni na katerem koli delu svojega premoženja ali poslovanja ali pa gre za likvidacijo podjetja, ima prodajalec pravico (bodisi vezano na to pogodbo ali kateri koli drugi pravni posel), da:

a) zadrži nadaljnje dostave Kupcu in/ali prekliče poslovno sodelovanje brez predhodnega obvestila;

b) zahteva takojšnje plačilo za blago (dobavljeno po pogodbi ali kako drugače),

c) Takojšnje izplačilo vseh zneskov, ki jih kupec dolguje prodajalcu, ne glede na ali sta predhodno dogovorila nasprotno.

11. Informacije o izdelku

Čeprav si bo prodajalec po svojih najboljših močeh prizadeval zagotoviti, da so podatki, ki so navedeni v katalogu prodajalca, v trenutku pred tiskom pravilni, prodajalec ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno škodo, izgubo ali stroške, ki bi nastale zaradi kakršne koli napake ali opustitve v prodajnem katalogu. Dobavljeno blago se lahko v podrobnostih razlikuje od ilustracij, risb in opisi (ki so le približne in namenjene navodilom) v prodajalčevem katalogu zaradi izboljšav in sprememb. Barvni odtenki bodo čim bolj verodostojni, vendar popolnega ujemanja.ne moremo zagotoviti.

12. Višja sila

Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo zaradi kakršnega koli dejanja višje sile, vojne, zaradi stavk ali drugih industrijskih dejanj in težav pri zagotovitvi dela ali delov, vladnih ali drugih omejitev ali drugih dogodkov, ki so zunaj razumnega nadzora prodajalca.

13. Zakon in pristojnost

Vse spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s pogodbo, ureja slovensko pravo in morebitni spori so v pristojnosti sodišč Slovenije.

14. Specifikacije, garancije in obveznosti

14.1 Ocena primernosti, kakovosti in ustreznosti blaga za nemene kupca je odgovornost kupcev, ne glede na kakršne koli specifikacije, formulacije, podatke, literaturo in izjave glede vsebine, primernosti, učinkovitosti ali kako drugače izdanega opisa in vzorcev, ki jih zagotavlja SENSIO LTD.

14.2 Blago se dobavlja pod pogojem, da se kupec vedno obveže in upošteva (in opozori tretje osebe in od njih zahteva, da jih upoštevajo), vsa navodila in priporočila, izdana za ali v zvezi z izdelki ali ustreznimi specifikacijami ter vse razumne in preudarne previdnostne ukrepe glede namestitve, uporabe, vzdrževanja, čiščenja in drugo. Da bi se izognil dvomom, ali je blago primerno za notranjo ali zunanjo uporabo, je kupec odgovoren zagotoviti primerno namestitev takšne opreme s strani usposobljenega električarja. V kolikor kupec sam izvaja ali naroči storitvenamestitve, SENSIO LTD ni odgovoren kupcu ali tretji osebi za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane pri namestitvi in /ali uporabi take opreme.

14.3 Vse velikosti, barve, zaključni barvni sloji in vsi drugi opisi ali specifikacije, objavljeni v kateri koli brošuri, promocijskih ali drugih informacijah, objavljenih na kateremkoli mediju, so kolikor je možno natančni ter znotraj običajnih proizvodnih tolerančnih območjih. SENSIO LTD si v skladu s svojo politiko nenehnega razvoja pridržuje pravico spremeniti takšne specifikacije in dobaviti blago kupcu, ki odraža takšne spremenjene specifikacije brez predhodnega obvestila kupca, pod pogojem, da te spremembe bistveno ne vplivajo na značilnosti blaga. Rahlo odstopanje v sprejetih tolerancah ne daje pravice kupcu, da prekliče naročilo, vrne blago ali zahteva odškodnino.

14.4 Če so barve prikazane v tiskani obliki, so bile reproducirane kar se da natančno v mejah postopka tiskanja. Kadar je mogoče, mora kupec v času poizvedbe zagotoviti barvne vzorce ali barvne reference.

14.5 Prodajalec ne daje garancij za "žarnice", ki se prodajajo individualno ali skupaj s kakršnimi koli svetilkami.

14.6 Nobena določba v teh pogojih ne omejuje ali izključuje prodajalčeve odgovornosti za kakršno koli zadevo, v zvezi s katero bi bilo prodajalcu nezakonito izključiti ali omejiti odgovornost.

14.7 Prodajalec ne odgovarja kupcu, ne glede na to, ali gre za pogodbo, za škodno dejanje (vključno z malomarnostjo), za kršitev zakonske dolžnosti ali drugače za kakršno koli izgubo dobička ali posredne ali posledične izgube, ki izhajajo iz ali v povezavi s pogoji.

14.8 Popolna odgovornost prodajalca do kupca v zvezi z vsemi drugimi izgubami, ki izhajajo iz ali v povezavi s poslovnimi pogoji, bodisi v pogodbi, škodnimi dejanji (vključno z malomarnostjo), kršitvijo zakonske dolžnosti ali kako drugače, vključno z izgubami, povzročenimi namerno, po določilih prodajne pogodbe ne sme presegati 75% cene blaga.

15. Intelektualna lastnina

15.1 Vse pravice intelektualne lastnine v zvezi z blagom in storitvami, SENSIO LTD posnetke izdelkov, fotografije, podatkovne datoteke, embalažo in tiskovino, ostanejo last podjetja SENSIO LTD in zanje kupec nima dovoljenja (razen za tiskovino, ki je priložena izdelkom ali storitvam).

15.2 Kupec ali njegovi zastopniki ne smejo ob nobeni priložnosti spremeniti imena, logotipa ali blagovne znamke podjetja SENSIO LTD ali ga zrušiti ali ga postaviti b bližino katere koli druge znamko, ki bi lahko povzročila zmedo ali s katero bi jo lahko napačno povezali.

16. Začasna prekinitev in prenehanje poslovnega sodelovanja

16.1 Če:

16.1.1 Kupec presega katero koli kreditno omejitev; ali

16.1.2 Kupec izvrši bistveno kršitev pogodbe ali katere koli druge pogodbe s podjetjem SENSIO LTD; ali

16.1.3 Če je prišlo do kakršnega koli dogodka, ki daje pravico do prenehanja po 15. členu zgoraj. V vsakem takem primeru ima SENSIO LTD pravico (brez poseganja v katere koli druge pravice iz te pogodbe), prekiniti nadaljnje izvajanje pogodbe za obdobje, kot ga SENSIO LTD smatra razumnega in primernega, ter v ta namen ustaviti vse blago v tranzitu namenjeno kupcu ali na mestu namestitve.

16.2 Podjetje SENSIO LTD lahko z obvestilom kupcu preneha z dobavo, če je kupec storil resno kršitev pogodbe ali katerega koli drugega posla s podjetjem SENSIO LTD (v kolikor takšna kršitev, ki jo je bilo možno odpraviti, ni bila odpravljena v sedmih dneh po obvestilu) ali če katera koli sodba zoper kupca ni rešena v roku 14 dni ali kupec fizična oseba umre ali bankrotira ali če kupec kot pravna oseba vstopi v likvidacijski postopek ali prisilno poravnavo ali preneha oziroma grozi prenehanje opravljanja dejavnosti ali če SENSIO LTD utemeljeno spozna, da se bo v zvezi s kupcem pojavil kateri koli zgoraj omenjeni dogodek in o tem ustrezno obvesti kupca ali če se zgodi kateri koli dogodek, ki je podoben kateremu koli zgoraj omenjenemu in vsako takšno prenehanje ne posega v obveznosti kupca in pravice SENSIO LTD po pogodbi.

17. Celoten sporazum

VPogoji vsebujejo celoten sporazum med strankami. Kupec se strinja, da se ne bo skliceval na kakršno koli izjavo, obljubo ali predstavitev, ki mu je bila dana s strani ali v imenu prodajalca, vendar ni opredeljena v pogojih. Vsi vzorci, načrti, opisni materijal ali oglaševanje, ki jih izda prodajalec, ter vse opise ali ilustracije, vsebovani v katalogu ali brošurah prodajalca, se izdajo ali objavijo izključno z namenom predstavitve približne ideje za blago opisano v njih. Le-te niso sestavni del pogodbenih določil ali kakršne koli druge pogodbe med prodajalcem in kupcem sklenjene za prodajo blaga.